Aktuali informacija DUK
Aktuali informacija DUK

Privatumo politika ir Svetainės naudojimo taisyklės

www.ebustas.lt  naudojimo taisyklės ir privatumo politika.

Bendrosios nuostatos

1. Svetainės www.ebustas.lt (toliau – Svetainė) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiantis yra tvarkomi Svetainės lankytojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenys. Šių Taisyklių kontekste duomenų subjektas sutampa su Vartotoju.

2. Šioje privatumo politikoje yra pateikiama informacija apie duomenų valdytojo, teikiančio daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame Jūs gyvenate, bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atliekamą Vartotojų asmens duomenų tvarkymą.


Duomenų tvarkymo tikslas, pagrindas ir terminas

3. Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame Jums nuosavybės teises priklauso butas (ar kita patalpa) administravimo, priežiūros, eksploatavimo, valdymo ir su tuo susijusios paslaugos ir sąskaitų už suteiktas paslaugas pateikimas elektroniniu būdu.

4. Naudojimasis Svetaine yra savanoriškas – todėl nesinaudojant šia sistema, sąskaitas galite gauti įprastu būdu – į pašto dėžutę. Jūs neprivalote pateikti duomenų valdytojui jokių savo asmens duomenų, tačiau, jeigu nuspręsite to nedaryti, mes negalėsime Jums suteikti svarbios informacijos apie įvykius Jūsų name (avarijas, gedimus, energetinių resursų atjungimą, susirinkimus, balsavimus, atliktus ir/ar planuojamus atlikti darbus ir pan.). 

5. Jums nusprendus naudotis Svetaine, Jūsų gali būti paprašyta pateikti ir nurodyti savo asmens duomenis. Jeigu asmens duomenų nepateiksite, negalėsime Jūsų identifikuoti ir Jums gali būti nesuteikta galimybė naudotis Svetaine.

6. Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai gali būti šie (bet kuris iš nurodytų, visi kartu, arba keli iš nurodytų) - Jūsų sutikimas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) p.), duomenų valdytojų teisėtas interesas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f) p.) ir teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. c) p.).

7. Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, nei juos būtina tvarkyti atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslą. Tais atvejais, kai atskirų duomenų saugojimo terminus nustato teisės aktai – jie bus saugomi teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

Vartotojų prisijungimas ir asmens duomenų apsauga

8. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine, galima tik Svetainėje suvedus tinkamus prisijungimo duomenis. Prisijungimas atliekamas paspaudus Svetainės centre esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, prieš tai užpildžius mokėtojo kodą arba elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Vartotojas, prisijungdamas prie Svetainės, patvirtina, kad:

8.1. Vartotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetaine Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

8.2. Vartotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Vartotojas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Vartotojui;

8.3. pasikeitus Vartotojo duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, pakeisti (papildyti) savo duomenis Svetainėje;

8.4. Vartotojas sutinka, kad duomenų valdytojas tvarkytų bet kokius Vartotojo pateiktus jo asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, duomenų valdytojo paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (tik jeigu yra gautas Vartotojo sutikimas) ir kitais tikslais.

9. Vartotojui draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Vartotojui duomenų valdytojas turi teisę, nedelsiant ir iš anksto nepranešus, uždrausti naudotis Svetaine. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Vartotojas padarė ar galėjo padaryti žalą duomenų valdytojui ir (ar) tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, duomenų valdytojas turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Vartotoją valstybinėms institucijoms.

10. Vartotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti pateiktų duomenų slaptumą ir privalo dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ar prisijungiant prie jos.

11. Svetainėje Vartotojo pateikti asmens duomenys duomenų valdytojo yra tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.

12. Elektroninių formų pildymo būdu Vartotojo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami Svetainės ir duomenų valdytojo teikiamų paslaugų teikimo tikslais.


Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

13. Vartotojas, kreipdamasis į duomenų valdytoją raštu el. paštu info@manobustas.lt ir pateikdamas duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, turi teisę: 

13.1. kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu suteikti informaciją apie duomenų valdytojo tvarkomus Vartotojo asmens duomenis;

13.2. kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu ištaisyti Vartotojo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

13.3. kreiptis į duomenų valdytoją su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

13.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

14. Jums norint įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, duomenų valdytojas turės nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius duomenų subjekto tapatybės, negalima užtikrinti, kad į duomenų valdytoją kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenis duomenų valdytojas tvarko, todėl tokiu atveju Jūsų teisių įgyvendinti nebus galima.

15. Duomenų valdytojas gali atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

16. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

17. Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais adresais: duomenuapsauga@manobustas.lt; tel. 8 700 55966

18. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Vartotojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus duomenų valdytojo partnerius, teikiančius su tinkamu Svetainės ir duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas ir subjektus, nurodytus šioje privatumo politikoje. Visais kitais atvejais Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.


Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

19. Vartotojo asmens duomenys gali būti teikiami šiems duomenų gavėjams:

19.1. Informacinių technologijų, Svetainės, serverių, pašto, archyvavimo, rinkodaros, buhalterijos, sąskaitų spausdinimo ir pristatymo paslaugų teikėjams;

19.2. bankams ir mokėjimo įstaigoms;

19.3. rangovams ir kitiems subjektams, duomenų valdytojo pavedimu teikiantiems su pastatų administravimu, priežiūra, eksploatavimu, valdymu susijusias paslaugas bei darbus;

19.4. duomenų valdytojo įmonių grupę sudarančioms bendrovėms;

19.5. skolų išieškojimo bendrovėms, notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams;

19.6. teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

19.7. potencialiems arba esamiems mūsų verslo ar jo dalies perėmėjams ar jų įgaliotiems konsultantams ar asmenims;

19.8. daugiabučio namo bendrijos ar jungtinės veiklos sutarties įgaliotam asmeniui ar asmenims.

Naudojimasis Svetaine

20. Duomenų valdytojas pasilieka teisę bet kada, nepranešus Vartotojui, keisti Svetainėje nurodytas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas. 

21. Duomenų valdytojas, siekdamas apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) vykdydamas teisės aktų reikalavimus, ir (ar) Vartotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Vartotojo sutikimo panaikinti Vartotojo registraciją Svetainėje.

22. Duomenų valdytojas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

23. Naudodamasis Svetaine ir (ar) duomenų valdytojo teikiamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo:

23.1. laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

23.2. nepažeisti duomenų valdytojo ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

23.3. neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;

23.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;

23.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Svetainės darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Svetainei, ar duomenų valdytojo teikiamų paslaugų procesui;

23.6. nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Svetainės veiklą ir Svetainės ar duomenų valdytojo paslaugų teikimą Vartotojui ar tretiesiems asmenims;

23.7. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;

23.8. nedelsiant informuoti duomenų valdytoją, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Svetainės duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.

24. Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, duomenų valdytojas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine.

Intelektinės nuosavybės apsauga ir nuorodos į kitas svetaines

25. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, banerius ir visus kitus dizaino elementus su tikslu naudoti juos komerciniais ar kitais duomenų valdytojo ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.

26. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra duomenų valdytojo nuosavybė, arba duomenų valdytojas juos naudoja teisėtai.

27. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Vartotojui išeiti iš šios Svetainės, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje.

28. Duomenų valdytojas negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.

29. Vartotojas turi atkreipti dėmesį, kad kitose svetainėse, į kurias yra nukreipiama iš šios Svetainės, gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.

Paslaugų užsakymas per Svetainę

30. Naudodamiesi Svetaine, Vartotojai gali užsakyti trečiųjų šalių paslaugas arba pateikti užklausas dėl tokių paslaugų užsakymo.

31. Vartotojas, užsakydamas trečiųjų šalių paslaugas arba pateikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo, žino ir sutinka, jog informacija ir duomenys, kuriuos jis nurodys pildydamas užklausą, bus perduoti tokių paslaugų teikėjui.

32. Vartotojas, užsakydamas trečiųjų šalių paslaugas arba teikdamas užklausą dėl tokių paslaugų užsakymo (nurodydamas savo duomenis ir/ar kontaktinę informaciją), prisiima visą atsakomybę ir riziką dėl duomenų, kuriuos jis perduoda trečiosioms šalims, naudojimo.

Slapukai

33. Duomenų valdytojas, siekdamas padaryti Vartotojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją duomenų valdytojas naudoja Vartotojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.

34. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) duomenų valdytojas įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi duomenų valdytojo numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

Duomenų valdytojai ir jų kontaktinė informacija

35. Daugiabutį gyvenamąjį namą, kuriame Jums nuosavybės teise priklauso butas (ar kita patalpa) administruojanti bendrovė, kuri yra laikytina duomenų valdytoju Jūsų asmens duomenų atžvilgiu, yra nurodoma Jums teikiamose sąskaitose už suteiktas paslaugas.

Duomenų valdytojų rekvizitus ir kontaktinius duomenis taip pat pateikiame žemiau:

35.1. UAB Mano Būstas Aukštaitija, juridinio asmens kodas 302496548, adresas Kranto g. 36-102, Panevėžys, el. p. info@manobustas.lt;

35.2. UAB Mano Būstas Klaipėda, juridinio asmens kodas 140524848, adresas Kuosų g. 18-1, Klaipėda, el. p. info@manobustas.lt;

35.3. UAB Mano Būstas Baltija, juridinio asmens kodas 140514359, adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, el. p. info@manobustas.lt;

35.4. UAB Mano Būstas Sostinė, juridinio asmens kodas 121457971, adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, el. p. info@manobustas.lt;

35.5. UAB Mano Būstas NPC, juridinio asmens kodas 125596783, adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, el. p. info@manobustas.lt;

35.6. UAB Mano Būstas Radviliškis, juridinio asmens kodas 171205389, adresas Aušros a. 5, Radviliškis, el. p. info@manobustas.lt;

35.7. UAB Mano Būstas Vilnius, juridinio asmens kodas 121452091, adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, el. p. info@manobustas.lt;

35.8. UAB Mano Būstas Šiauliai, juridinio asmens kodas 144619514, adresas Žemaitės g. 20, Šiauliai, el. p. info@manobustas.lt;

35.9. UAB Mano Būstas Vakarai, juridinio asmens kodas 177000697, adresas Lietuvininkų g. 60, Šilutė, el.p. info@manobustas.lt;

35.10. UAB Mano Būstas Dainava, juridinio asmens kodas 302709722, adresas Elektrinės g. 3, Vilnius, el. p. info@manobustas.lt;

35.11. UAB Mano Būstas Alytus, juridinio asmens kodas 304175726, adresas Žiburio g. 10-2, Alytus, el. p. info@manobustas.lt;

35.12. UAB Mano Būstas Kaunas, juridinio asmens kodas 305174520, adresas Žiburio g. 10-2, Alytus, el. p. info@manobustas.lt;

35.13. UAB Mano Būstas Neris, juridinio asmens kodas 121483222, adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, el. p. info@manobustas.lt


Baigiamosios nuostatos

36. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Svetainės ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

37. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško duomenų valdytojo sutikimo.

38. Visais klausimais dėl Svetainėje teikiamų savitarnos paslaugų ir duomenų valdytojo atliekamų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu info@manobustas.lt arba pateikdamas duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei sutinkate, tiesiog naudokitės svetaine kaip įprastai. Daugiau apie slapukus galite sužinoti paspaudę ČIA.
Sutinku